Polityka prywatności

RODO ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH)

W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , informujemy:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma PCSE Agnieszka Matusik z siedzibą w Sokolnikach 25, 55-080 Kąty Wrocławskie, NIP: 8451833373.

Kontakt w celu informacji na temat przetwarzanych danych osobowych przez PCSE Agnieszka Matusik z siedzibą w Sokolnikach 25, 55-080 Kąty Wrocławskie, NIP: 8451833373, tel. 504 251 317 e:mail: rm@pcse.pl.

Dane osobowe pozyskujemy w procesach rekrutacji na konkretne projekty szkoleniowe, , kontakty telefoniczne, mailowe. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób fizycznych chcących uczestniczyć w naszych projektach za ich swobodnie wyrażona zgodą jak tez od pracodawców. W tym wypadku zgoda nie jest wymagana przez przepisy dot. ochrony danych Osobowych.

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. Przedstawienia oferty handlowej.
 2. Zawarcie i wykonania umowy zawartej z Państwem.
 3. Monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np.: wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością za pomocą plików cookies.
 4. Prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług.
 5. Kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą przez e mail oraz telefon.
 6. Windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
 7. Prowadzenie analiz statystycznych.
 8. Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W oparciu o Państwa swobodną i wyraźna zgodę przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo dowolnie modyfikować (ograniczać) wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana.

  Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe? Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć Państwu usługę:

 • adres e-mail, imię, nazwisko, telefon do kontaktu, dane teleadresowe,
 • Jeśli z jakiegoś powodu dane osobowe nie zostaną rzez Państwa podane niestety , zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa zobowiązań (Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, prawo zamówień publicznych itd)nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem prawnie skutecznej umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych do realizacji usługi (umowy). Konieczność ich podania uzasadniona jest względami podatkowymi lub rachunkowymi. Poza tymi przypadkami podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

  Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych? Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; wycofają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo zgłaszali żądania usunięcia danych; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Pastwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 • Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Od 25.05.2018r. Będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod tym samym adresem.

  W jakich sytuacjach mogą Państwo złożyć sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych? Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 • Z prawa sprzeciwu mogą Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.

  Komu udostępniamy Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów.

  Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem a także po jej zakończeniu w celach:

  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych,
  3. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

  Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym PCSE Agnieszka Matusik zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

  Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Nie

  Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa? Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych przez PCSE Agnieszka Matusik

  polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

   

  Polityka Cookies
  Stosowanie Cookies (Ciasteczka)

   

  Serwis internetowy hevac.pl należący do PCSE Agnieszka Matusik stosuje mechanizm tzw. cookies (plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania). Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, a stosowany jest jedynie w celu dostarczania PCSE Agnieszka Matusik danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron internetowych PCSE Agnieszka Matusik

  Administrator Serwisu Internetowego wykorzystuje pliki cookies w celu badań i analiz statystyk strony internetowej, które pomagają Administratorowi zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu Internetowego.

  Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu zbierania anonimowych i ogólnych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs, które są zarządzane przez Google Inc z siedzibą w USA.

  Wyłączenie mechanizmu cookies przez użytkownika

  Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

   

  INSTRUKCJA ZMIANY USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI

   

  Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia tak, aby blokować automatyczna obsługę plików cookies lub zażądać informacji o każdorazowym przesłaniu danych na Twoje urządzenie. W celu zablokowania plików cookies lub wyłączenie niektórych funkcji proszę postępować według poniższej instrukcji. Pragniemy jednak zaznaczyć, iż wyłączenie obsługi plików cookies przez przeglądarkę może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.

  Google Chrome

  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

  Mozilla Firefox

  http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  Internet Explorer

  http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies

  Internet Explorer 10

  http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq

  Opera

  http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

  Safari

  https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=pl_PL&viewlocale=pl_PL

  Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie mechanizmu cookies

  Firma PCSE Agnieszka Matusik nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony PCSE Agnieszka Matusik. stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach PCSE Agnieszka Matusik

  Polityka Prywatności

  PCSE Agnieszka Matusik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta PCSE Agnieszka Matusik i użytkownika serwisów należących do PCSE Agnieszka Matusik obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie internetowej www.pcse.pl Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadą: PCSE Agnieszka Matusik nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów należących do Firmy PCSE Agnieszka Matusik oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez PCSE Agnieszka Matusik

  Dane Osobowe

  W czasie korzystania z serwisów należących do PCSE Agnieszka Matusik możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

  Niezapowiedziane Wiadomości

  PCSE Agnieszka Matusik zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości PCSE Agnieszka Matusik rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

  Jawne Dane Osobowe

  Dane osobowe podane na serwisach należących do PCSE Agnieszka Matusik przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. PCSE Agnieszka Matusik nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

  Partnerzy

  Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do PCSE Agnieszka Matusik W przypadku pytań proszę pisać:

  e:mail: rm@pcse.pl.